Vinaròs.Online

Ordre del dia del Ple Ordinari de l’Ajuntament de Vinaròs corresponent al mes de març

Dimarts, 26 de març de 2024 a les 5 de la tarde
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació d’actes de sessions anteriors.
Toma de posesión del Sr. José Manuel Atencia Medina en el cargo de Concejal.
Expedient 5310/2023. Acceptació de renúncia i nou nomenament de representant en el CEIP Manuel Foguet.
Expedient 9115/2023. Aprovació del Pla Anual Normatiu 2024.
Expedient 9844/2020. Aprovación del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) del municipi de Vinaròs.
Expedient 9782/2023. Autorització de la compatibilitat al Sr. L.M.F.G. per a exercir com a professor durant la realització del període de pràctiques com a Funcionari Auxiliar Administratiu.
Expediente 11424/2014. Aceptació de la proposta de condicions per a la concessió d’ocupació de domini públic marítim-terrestre emesa per la Direcció General de la Costa i el Mar, en el marc de l’expedient d’autorització d’abocament al mar de l’emisario d’aigues residuals al terme municipal de Vinaròs
Expedient 2177/2018. Aprovació inicial de la cartografia referida a la interfície urbana forestal del terme municipal de Vinaròs.
Expedient 10109/2020. Liquidació indicadors Neteja Viària, període Març 2023 – Maig 2023.
Expedient 526/2015. Proposta de no aprovació de la pròrroga de la concessió d’explotació del servei municipal d’aigua potable i ordenar la continuïtat del servei fins a l’inici de la prestació pel nou adjudicatari.
Expedient 1567/2024. Desestimació del recurs de reposició interposat contra l’acord de suspensió cautelar sobre l’atorgament de llicències en la Unitat d’Execució U.E.2 R14 del PGOU de Vinaròs.
Expedient 2561/2023. Resolució de l’adjudicació del PAI sòl urbà CL YECLA
B) ACTIVITAT DE CONTROL

13, Dació de compte de Decrets, Resolucions d’Alcaldia i acords adoptats per la Junta de Govern Local, de conformitat amb el que disposa l’article 92 del Reglament Orgànic Municipal.
C) PRECS I PREGUNTES

14. Precs i preguntes.